Hairsix Aydınlatma Metni 

KVKHK Kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına

ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

HAIRSIX MEDIKAL ESTETİK VE SAĞLIK GRUBU

Hairsix Saç Ekimi ve Medikal Estetik Sağlık Grubu (“Hairsix”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Hairsix olarak sizlere ait elde etmiş olduğumuz her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesini önemsemekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak, Hairsix tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Kullanıcı ve/veya ziyaretçi olarak yasal hak ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirme yapılması,
 • İnternet üzerindeki güvenliğinizin sağlanması,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Hairsix’in ticari faaliyeti sürdürme, iş ortaklarları ile ilişkilerini geliştirme, hizmet kalitesini arttırma, Hairsix’in tâbi olduğu mevzuattan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirme,
 • Her türlü muhasebe faaliyetinin yerine getirilmesi,
 • Hairsix’in sözleşmesel hak ve yükümlülüklerin ifası,

 amaçlarıyla

Hairsix tarafından işlenebilmektedir. Hairsixin kişisel veri işleme amacı değiştiği takdirde uygun yöntemlerle bu değişikliler tarafınıza bildirilecektir.

III. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, ilişki içerisinde olduğumuz avukat, mali müşavir dahil olmak üzere 3. kişi iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu/özel kurumlara aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sözlü ya da yazılı olarak iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, elektronik posta, kargo, telefon / çağrı merkezi, açık internet kaynakları, Şirketimizin mobil uygulamaları, iletişim platformları, şirketimize ait internet siteleri kanalıyla (yöntemiyle) size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunulabilmesi, iş birliği kurulması, performans ve verimliliğin takibi, memnuniyet ve bağlılığın artırılması, seyahat, toplantı, eğitim ve benzeri organizasyon veya etkinliklerin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, memnuniyet anketi süreçlerinin yürütülmesi, Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak icrası, dava, icra takibi veya diğer hukuki süreçlerin yürütülmesi ile kanunen yetkili kurumlara bilgi/belge sağlanması ve her türlü resmi yazışmaların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, (yöntemiyle) iş birliği kurulması, muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amaçlarıyla Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanabilmektedir.

 1. İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://hairsix.com.tr/iletisim adresinden ulaşabileceğiniz Hairsix Medikal Estetik Sağlık Grubu Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize noter kanalı ile yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Saç Ekimi İçin Doğru Yerdesiniz!

oPERASYON SONRASI 7/24 Danışma servİSİ – KİŞİYE ÖZEL DANIŞMAN 

+90 543 546 96 56

info@hairsix.com.tr

randevu@hairsix.com.tr

HairSix Saç Ekimi

Evliya Çelebi Mah.
Sadi Konuralp Cad.
IKSV Vakfı No: 5 / 2
Beyoğlu / İstanbul